diumenge, 28 de setembre de 2014

Informació important: Votar el 9N2014

El dissabte, 28 de setembre del 2014, el president de la Generalitat de Catalunya va signar el decret de convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya, en compliment de l’acord signat el 12 de desembre de 2013 per una majoria amplíssima de la Cambra, superior a les dues terceres parts, i d’acord amb la Llei de consultes no referendàries i participació ciutadana, aprovada per el Parlament de Catalunya, el 19 de setembre de 2014.


Les persones nascudes fora de l’Estat espanyol també podran votar el dia 9 de novembre del 2014, i per això expliquem:Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre i

a. Que tinguin la condició política de catalanes. És a dir:

· els catalans i les catalanes empadronades en qualsevol municipi de Catalunya;

· els catalans i les catalanes residents a l'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i també els seus descendents, que han d'estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.

· els catalans a l’estranger que s’hagin inscrit al registre de catalans a l’estranger abans del decret de convocatòria

b. Que siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

c. Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.
Més informació:


Els catalans i les catalanes empadronades en els municipis de Catalunya formen part del Registre de participants de manera automàtica i no és necessari que facin cap tramitació prèvia d'inscripció per aparèixer en la llista de persones cridades a participar.

Les persones nacionals d'estats de la Unió Europea i els ciutadans no comunitaris que reuneixin les condicions per poder participar, han de fer una sol·licitud prèvia.

Més informació:


Les persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant personalment una petició expressa a la comissió de seguiment de l'àmbit territorial que els correspongui per raó de domicili entre els dies 1 i 7 d'octubre 2014.

La documentació que cal de presentar és la següent:

· Sol·licitud de vot de les persones estrangeres residents a Catalunya.

· Targeta d'identitat d'estrangers o número d'identitat d'estranger.

· Document acreditatiu emès per l'ajuntament o ajuntaments que correspongui, que acrediti haver estat empadronat en un municipi català de manera continuada durant un mínim d'un any, a comptar del dia de publicació del Decret de convocatòria per als nacionals d'estats membres de la Unió Europea i durant un mínim de tres anys, a comptar de la mateixa data per als nacionals de tercers estats.Més informació:


Per poder votar, els catalans i les catalanes residents a l'estranger de manera permanent han d’estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior que gestiona el Departament de la Presidència abans del 27 de setembre de 2014.

Les persones inscrites en l'esmentat Registre rebran una comunicació per informar-los com han de fer la presol·licitud de votació anticipada, que han d'adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònic ccontrol@gencat.cat, entre els dies 1 i 7 d'octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l'admissió o la inadmissió d'aquestes presol·licituds fins al 8 d'octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.


Els residents a Catalunya que es trobin temporalment a l'estranger no cal que estiguin inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, però igualment han de formalitzar una presol·licitud que han d'adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònicccontrol@gencat.cat, entre els dies 1 i 7 d'octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l'admissió o la inadmissió d'aquestes presol·licituds fins al 8 d'octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.

En quina data serà la votació de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014?

El dia de la votació presencial de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 és el 9 de novembre de 2014.


Es pot votar de manera presencial el dia 9 de novembre o de manera anticipada en el cas dels col·lectius habilitats per fer-ho.


Durant el període del 20 al 25 d'octubre de 2014, s'habilitarà la votació anticipada per als següents col·lectius específics:

A l'estranger:A Catalunya:

1. Els treballadors mobilitzats el dia de la votació presencial ordinària en el dispositiu organitzatiu de la consulta o en el funcionament de serveis i infraestructures socials crítiques.

2. Les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic oficial que no poden desplaçar-se als locals de consulta el dia de la votació presencial ordinària.

3. Les persones que disposin d'una comunicació d'hospitalització prevista per a la setmana del 9 de novembre de 2014.

Les persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya.Especificacions aproximades per a la descàrrega de la papereta de votació
Impressió en paper blanc i tinta en negre. Una vegada impresa, retalleu-la per la línia de punts.

Especificacions aproximades per al sobre de votació
El sobre de votació ha de ser un sobre de color blanc, de mida aproximada 114 x 162 mm. Cal que hi enganxeu una etiqueta amb el literal "CONSULTA".

Trobareu el cercador del llistat provisional* de punts de votació per la consulta del 9 de novembre per municipis de Catalunya.
A partir del 10 d’octubre es podrà consultar si les dades personals són correctes per poder votar.
A partir del 17 d’octubre es podrà consultar el lloc definitiu on votar.
* Pendents de confirmació per part dels municipis i de la seva publicació al DOGC quan siguin definitius.
Cerca per municipi i codi postal

http://9nconsulta2014.cat Web oficial de la Consulta.
www.youtube.com/watch?v=cGPb9UfFAQQ Vídeo de la campanya de la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/decret-convocatoria.html Decret de convocatòria de la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/on-votar.html Centres on es votarà a la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/regles-especifiques.html Regles específiques de la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/preguntes-frequents.html Preguntes més freqüents de la Consulta.
www.facebook.com/gencat Post al Facebook per anunciar web oficial de la Consulta.
#9N2014 #9N #EstemConvocats9N Hashtags on trobar informació a Twitter


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada