dijous, 14 de maig de 2015

PROPOSTES CLAUS

1- El moment 0 ningú serà immigrant.
2- Llei transitorietat jurídica que protegeixi de la pèrdua de drets.
3- Capacitat plena de legislar en qüestions migratòries que ens porti a un nou model de ciutadania i de país.
4- Promoure un canvi a Europa de la política d’asil cap a una política d’asil compartida (Jordània, Líban, Turquia i Iraq ha acollit 3M de refugiats; La UE menys de 100.000).

Propostes per a la gestió municipal dels moviments migratòries:

1. Establir òrgans estables de col·laboració interinstitucional amb la resta d’administracions públiques, no només amb la Generalitat ila Subdelegació del Govern espanyol, sinó també amb la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Barcelonès i l’Àrea Metropolitana. La fragmentació competencial en matèria d’immigració no ha de servir d’excusa perquè els municipis de la corona metropolitana no desenvolupin una política coordinada en temes cabdals com l’empadronament, l’atenció sanitària, l’educació i l’acció comunitària.
2. Declarar Barcelona ciutat lliure de CIE i treballar fins aconseguir el tancament del CIE de la Zona Franca.
3. Modificar l’actual l’Ordenança del Civisme perquè no representi una doble penalització per a les persones d’origen estranger respecte de la resta de ciutadans.
4. Facilitar els mecanismes d’actualització i establir un circuit de seguiment d’altes noves que supervisi que el lloc de residència coincideixi amb el padró.
5. Instar a la Generalitat a regular l’empadronament per a persones sense domicili fixe a tot el territori català i revisar i millorar els mecanismes de notificació dels serveis municipals vers aquestes persones.
6. Utilitzar la mediació en aquells casos que es detectin anomalies en el padró.
7. Extensió del SAIER als districtes de la ciutat i potenciar-lo com a servei de proximitat per a la ciutadania en general i ampliar les seves funcions.Prioritàriament a Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí i en segon terme a Sant Andreu, Horta-Guinardó i Gràcia.
8. Treballar les 67 propostes concretes en el marc normatiu vigent presentades pel Consell Municipal d’Immigració, amb la finalitat de superar els impediments en la tramitació dels expedients d’estrangeria, que poden portar moltes persones a situacions d’irregularitat sobrevinguda o la impossibilitat d’accés a la regularització.
9. Aportar els mitjans necessaris per atendre adequadament i des d’una actuació integral les persones demandants d’asil que arriben a la ciutat, i molt especialment les famílies.
10. Dissenyar un circuit d’acompanyament a l’acollida d’un any de durada, en el marc del desplegament de la Llei d’Acollida 10/2010 a Barcelona que permeti assegurar l’adquisició de les competències lingüístiques bàsiques, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic i de capacitació laboral. Incloure persones nouvingudes i persones que ja fa un temps que van arribar.
11. Emprendre mesures d’acollida específiques per a les dones immigrades en situació de risc d’exclusió i de desemparament social, víctimes de maltractaments i/o de trata.
12. Promoure la creació de llocs de treballs estables entre les entitats que formen part de la Xarxa d’Acollida de la ciutat, de la Coordinadora d’Entitats per la Llengua i de la XESAJE, canviant la política de subvencions per programes contracte.
13.Optimitzar la gestió dels informes d’estrangeria, elaborar un protocol previ a l’entrevista, dissenyar itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones que ho necessitin amb l’objectiu final de disminuir la denegació de l’informe.
14. Anul·lar la multiplicitat de taxes dels informes d’estrangeria entre les diferents administracions que hi intervenen.
15. Optimitzar la gestió de l’informe d’habitatge per al reagrupament familiar per detectar possibles casos d’exclusió social i/o discriminació, gràcies a les inspeccions oculars conjuntes entre els tècnics d’habitatge i els serveis socials.
16. Estendre el programa Noves Famílies a la totalitat de nuclis reagrupants i reagrupats i fer un seguiment en el temps tants als fills i filles que s’incorporen al sistema educatiu, diferenciat segons les etapes formatives, com a lesmare i pares reagrupats, detectant les seves necessitats i ajudant-los a la incorporació social i laboral.
17. Restablir i reformular el Programa de Retorn Voluntari adreçat a persones immigrades, projectant vincles econòmics entre el país d’origen i Barcelona mitjançant els projectes d’emprenedoria.
18. Elaborar un cens de barcelonins i barcelonines a l’estranger que han emigrat per motius econòmics amb la finalitat de dissenyar, de forma preventiva, unpla de retorn per aquelles persones que ho desitgin.
19.Aprofitar el talent dels barcelonins i barcelonines a l’exterior per impulsar accions innovadores en tots els àmbits fruit de la seva experiència, que serveixin per enriquir i millorar les actuacions municipals i alhora permeti mantenir vincles efectius amb la ciutat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada